Versie oktober 2021

Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules, welke zijn toegespitst op de diverse vormen van zakelijke dienstverlening die deelnemers van Visualcreations kunnen aanbieden, namelijk:

Artikel 1. Definities:

Abonnement: het maandelijkse website abonnement, waarmee diensten worden geleverd zoals updates, back-ups, service, domeinnaam registratie en beheer, en hosting, welk abonnement hoort bij de afname van een websitepakket en onlosmakelijk onderdeel is van de overeenkomst. 

Overeenkomst: de Algemene Voorwaarden, alsmede een (bestel)formulier en/of enige andere conform de Algemene Voorwaarden rechtsgeldig op de rechtsverhouding tussen Partijen van toepassing verklaarde bepaling of uiting. 

Website: https://www.visualcreations.nl/

c.q. (casu quo): ‘in voorkomend geval, in welk geval’

Opdrachtnemer: Visualcreations 

Retentierecht:

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en Visualcreations gesloten overeenkomsten.
 2. Door ondertekening van een overeenkomst met Visualcreations c.q. door opdrachtbevestiging verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Visualcreations en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
 3. Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Visualcreations zijn overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zal Visualcreations en de opdrachtgever in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
 6. Visualcreations kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen deze algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichting te betalen voor de reeds geleverde diensten.

Artikel 3. Offerte en overeenkomsten 

 1. Een offerte, opgesteld door Opdrachtnemer, is vrijblijvend en geldig tot 14 dagen na datering door Opdrachtnemer, tenzij anders aangegeven in de offerte.
 2. Opdrachtgever dient de offerte bij voorkeur Schriftelijk te aanvaarden, maar indien Opdrachtgever op een andere wijze dan Schriftelijk met de offerte instemt of die indruk wekt, dan mag de offerte door Opdrachtnemer als aanvaard worden beschouwd.
 3. Aanvaarding van een offerte met afwijking op (al dan niet ondergeschikte) punten is niet mogelijk.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Visualcreations niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Visualcreations kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 6. Een bevestigde opdracht kan gewijzigd worden door middel van een schriftelijke omschrijving van de wijzigingen. Wijzigingen zijn voor Visualcreations pas bindend indien deze schriftelijk door haar zijn bevestigd. Dergelijke wijzigingen kunnen het verwachte tijdstip van voltooiing van de opdracht beïnvloeden.

Artikel 4. Financiële bepalingen

 1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere eventuele heffingen, die van overheidswege worden opgelegd.
 2. Visualcreations hanteert een 50, 50 betalingsregeling bij de ontwikkeling van een website. Dit houdt in dat na goedkeuring van de offerte een betaling van 50% van het totaalbedrag als aanbetaling dient te worden voldaan. Bij het gereedkomen van het project is de opdrachtgever het restantbedrag van 50% verschuldigd en zal dit worden gefactureerd. Na ontvangst van de betaling wordt het project op de definitieve locatie op het internet geplaatst, volgt aanmelding bij zoekmachines en relevante pagina’s en geldt de website als volledig opgeleverd. Verdere veranderingen voert Visualcreations niet meer kosteloos uit.
 3. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van periodieke betalingen door de opdrachtgever mag Visualcreations de geldende prijzen en tarieven aanpassen na een schriftelijke kennisgeving tenminste drie maanden voor de ingangsdatum van de nieuwe prijzen en tarieven. Indien de opdrachtgever laat weten niet met deze aanpassing in te stemmen, eindigt de overeenkomst automatisch na het verstrijken van de lopende contracttermijn.
 4. Indien de opdrachtgever een onderhoudscontract voor een bestaande website met Visualcreations heeft afgesloten, brengt Visualcreations de kosten daarvan 1x per jaar in rekening. Tenzij contractueel anders overeengekomen.
 5. Indien Visualcreations voor de opdrachtgever de domeinnaam en de hosting regelt brengt Visualcreations 1 x per jaar de abonnementskosten daarvan in rekening.
 6. Alle betalingen moeten gedaan worden maximaal binnen 14 dagen na factuurdatum op ABNA bankrekening (IBAN) NL40ABNA0402718038 t.n.v. Visualcreations (VisualCreations Design). Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 7. Indien na het verstrijken van de betalingstermijn door Visualcreations nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd. Alle door Visualcreations te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever.
 8. Visualcreations heeft het retentierecht op alle zich onder haar bevindende gegevens, papieren en andere goederen, tot aan het moment waarop de opdrachtgever al hetgeen hij aan Visualcreations  verschuldigd is heeft voldaan.
 9. Visualcreations is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door Visualcreations doorberekend.
 10. Visualcreations stuurt de facturen per e-mail tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 5. Naamsvermelding en promotie

 1. Visualcreations heeft het recht te allen tijde haar naam op de aangeleverde producten en diensten te vermelden of te verwijderen.
 2. Visualcreations mag de gemaakte websites, producten en diensten van de opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Visualcreations zal zich naar beste kunnen inspannen de opdrachten met zorg uit te voeren. Visualcreations neemt met de overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
 2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Visualcreations aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Visualcreations worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Visualcreations zijn verstrekt, heeft Visualcreations het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 7. Wijzigingen en meerwerk

7.1 Indien Visualcreations op verzoek of met voorafgaande instemming van de opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever aan Visualcreations worden vergoed volgens de geldende tarieven van Visualcreations.

Artikel 8. Annulering, duur en beëindiging 

 1. Behoudens de hiernavolgende gevallen is een opdrachtgever nimmer gerechtigd een eenmaal gesloten overeenkomst te annuleren, tenzij Visualcreations met annulering instemt.
  1. Een opdrachtgever kan een overeenkomst annuleren, voordat Visualcreations begonnen is met de uitvoering ervan, als de opdrachtgever de hierdoor ontstane schade vergoedt. De schade kan in ieder geval bestaan uit gereserveerde arbeidstijd.
  2. Indien de opdrachtgever een opdracht met toestemming van Visualcreations annuleert, terwijl Visualcreations al begonnen is met de uitvoering van de opdracht, is de opdrachtgever gehouden alle tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren te vergoeden.
  3. Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert, is hij voorts verplicht Visualcreations te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht.
 2. Visualcreations kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Visualcreations gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende (betalings)voorwaarden.
 3. Visualcreations heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichtingen tegenover Visualcreations niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Visualcreations zal de opdrachtgever hierover van tevoren in kennis stellen, tenzij dit in alle redelijkheid en billijkheid niet van Visualcreations kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
 4. Contracten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting kennen een opzegtermijn van 3 maanden. Deze contracten worden, behoudens tijdige opzegging met inachtneming van deze opzegtermijn, elk jaar stilzwijgend verlengd.
 5. Onderhoudscontracten voor externe hosting kennen een minimale looptijd van 1 jaar en worden ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.
 6. Visualcreations kan op ieder moment de opdracht cancelen, hierdoor zal de aanbetaling en eventuele gemaakte kosten teruggerekend worden naar de opdrachtgever en zullen enkel de gewerkte uren in rekening gesteld worden.

Artikel 9. Termijn van levering

 1. Een door Visualcreations opgegeven termijn voor levering heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. Ook in zulks geval is Visualcreations pas in verzuim nadat de opdrachtgever haar per aangetekende brief in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft.

Artikel 10. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Visualcreations (en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst) is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van enige op haar rustende wezenlijke verplichting jegens de opdrachtgever.
 2. Voor bedrijfs- gevolg- of indirecte schade of schade als gevolg van overmacht is Visualcreations in geen geval aansprakelijk.
 3. Indien Visualcreations aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Visualcreations in ieder geval te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. Visualcreations is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat door derden is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. De opdrachtgever vrijwaart Visualcreations voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.
 5. Elke aansprakelijkheid van Visualcreations vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.
 6. De beperkingen van aansprakelijkheid uit dit artikel gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Visualcreations of haar ondergeschikten.

Artikel 11. Overmacht

 1. In geval van overmacht is Visualcreations gerechtigd haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij hierdoor tot schadeloosstelling verplicht zal zijn.
 2. Onder overmacht wordt verstaan: elke vreemde oorzaak, die niet aan Visualcreations kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van Visualcreations kan worden gevergd.
 3. Visualcreations is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider (zoals het uit de lucht gaan), domeinnaamregistrant of anderen waarop Visualcreations geen invloed kan uitoefenen.
 4. Visualcreations heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn. 

Artikel 12. Diversen 

 1. Op alle aanbiedingen van Visualcreations en de met haar gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen Visualcreations en de opdrachtgever die mochten ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem.

Artikel 13. Privacy bepalingen

 1. De persoonsgegevens van de opdrachtgever worden door Visualcreations slechts gebruikt om zijn aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en hosting aan te vragen. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever. Daarbij zijn de privacy bepalingen van de SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie) belangrijk.
 2. De persoonlijke informatie van de opdrachtgever, aangeleverde documenten, beelden geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Visualcreations verstrekt deze informatie, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever.